Održana uvodna konferencija Nacionalne platforme za uključivanje Roma, 12. srpnja 2016. godine u Zagrebu

Izvor:ljudskaprava.gov.hr

Uvodna konferencija Nacionalne platforme za uključivanje Roma održana je 12. srpnja 2016. godine u velikoj sali Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Nacionalna platforma usko je vezana uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine, i zamišljena je kao prostor za dijalog svih dionika provedbe navedenog strateškog dokumenta, kao i provedbenog Akcijskog plana. Nacionalna platforma sufinancirana je sredstvima Europske unije.

Cilj Platforme je omogućiti dijeljenje primjera dobrih praksa na lokalnoj, nacionalnoj, ali i europskoj razini kad je riječ o provedbi politika usmjerenih na sveoubuhvatnu integraciju pripadnika romske populacije, s naglaskom na neposrednim iskustvima samih Roma, posebice romske mladeži i žena. S tim u vezi uvodnoj konferenciji Nacionalne platforme za uključivanje Roma prisustvovao je značajan broj predstavnika tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i predstavnika romske zajednice u vidu članova vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika romskog i pro-romskog civilnog društva. Europsku perspektivu teme u fokusu predočili su predstavnica Europske komisije, gđa Jana Balazova i predstavnik Agencije Europske unije za temeljna prava, g. Jaroslav Kling.

Konferenciju je ovorila dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave, koja je istaknula važnost posvećenog rada na integraciji Roma u hrvatsko društvo, osvrnuvši se na Nacionalnu platformu za uključivanje Roma kao na bitan faktor u identificiranju prioriteta i izazova pri kreiranju javno političkih mjera usmjerenih na poboljšanje statusa romske nacionalne manjine. Ravnatelj Ureda, mr.sc. Branko Sočanac, u pozdravnom je izlaganju opisao sveobuhvatni integrativni okvir kojim se cilja na ravnopravnu participaciju Roma u društvu i najavio daljnju realizaciju Platforme u vidu regionalnih fokus grupa. Uvodničari konferencije bili su i saborski zastupnik g. Veljko Kajtazi, kao i zamjenik ministra obrazovanja, znanosti i sporta, mr.sc. Hrvoje Šlezak.

Konferencija je obuhvatila i facilitiranu diskusiju o izazovima s kojima se na terenu susreću pripadnici romske zajednice, čiji će rezultati, zajedno s rezultatima održanih fokusiranih grupa i zaključcima evaluacije, biti predložak za izradu novog provedbenog dokumenta Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. Predstavnici akademske zajednice zaključili su skup prezentacijom rezultata istraživanja uzroka i posljedica teškog socio-ekonomskog položaja Roma.

Dugoročni cilj Nacionalne platforme za uključivanje Roma je postati važnim dijelom mehanizma provedbe, praćenja, evaluacije i revizije strateškog i provedbenog dokumenta na svim razinama uz uključivanje svih dionika.