SAVJET ZA NM RH

O SAVJETU

Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002., a objavljen u NN 155 od 23. prosinca 2002.
Osnovan je s ciljem što učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, posebice u domeni razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina.
Savjet je krovno tijelo nacionalnih manjina na državnoj razini koji povezuje institucije i interese nacionalnih manjina na državnoj razini. To je tijelo koje se bavi cjelovitom manjinskom problematikom u okviru Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i svih ostalih zakona koji se tiču nacionalnih manjina.

Prava

Savjet ima pravo Saboru i Vladi predlagati rasprave o pitanjima koje smatra važnim, posebno oko provođenja Ustavnog zakona i posebnih zakona kojima su uređena prava nacionalnih manjina. Također ima pravo davati mišljenje i prijedloge o programima javnih radijskih i televizijskih postaja kao i prijedloge za poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina, kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima. Nadalje, Savjet ima pravo od tijela državne vlasti, lokalne i regionalne samouprave tražiti i dobiti potrebne podatke i izvještaje.
Predviđeno je da Savjet surađuje i s tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te s nadležnim tijelima u državama matičnih naroda pripadnika nacionalnih manjina koji žive u Hrvatskoj.

Zastupljenost

U Savjetu postoje tri vrste zastupljenosti. U Savjet automatski ulaze saborski zastupnici nacionalnih manjina. Druga skupina, koja broji pet članova, su predstavnici nacionalnih manjina iz stručnih, kulturnih, vjerskih i znanstvenih redova i predstavnika manjinskih udruga, a koje imenuje Vlada RH na prijedlog udruga, pravnih osoba i građana pripadnika nacionalnih manjina. Oni imaju dvostruki legitimitet, jer su predloženi od svojih manjinskih udruga, a potvrđeni od Vlade, dakle od većinskog dijela. Treća skupina su predstavnici iz Vijeća za nacionalne manjine koja broji sedam članova.

Zakon

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u svom IV poglavlju čl. 35 i 36, definira ulogu, zadatke, prava i ustroj Savjeta za nacionalne manjine, te oblike i načine suradnje s državnim tijelima ali i ostalim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina.
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u svom IV poglavlju čl. 35 i 36, definira ulogu, zadatke, prava i ustroj Savjeta za nacionalne manjine, te oblike i načine suradnje s državnim tijelima ali i ostalim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina.

USTAVNI ZAKON O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA – SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 35.

(1) Osniva se Savjet za nacionalne manjine, radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina. U tom cilju Savjet suražuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, vijećima nacionalnih manjina, odnosno predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti kojima se ostvaruju manjinska prava i slobode.

(2) Savjet za nacionalne manjine ima pravo:

– predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalnu manjinu, a osobito provođenje ovoga Ustavnog zakona i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode

– predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području

– davati mišljenja i prijedloge o programima javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, te o tretiranju manjinskih pitanja u programima javnih radio postaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja

– predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima

– tražiti i dobiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja iz svoga djelokruga

– pozivati i tražiti nazočnost predstavnika tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena ovim Ustavnim zakonom i statutom Savjeta

(3) Savjet za nacionalne manjine surađuje u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

(4) Savjet za nacionalne manjine raspoređuje sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina. Korisnici sredstava podnose Savjetu godišnja izvješća o trošenju sredstava koja su im doznačena iz državnog proračuna, o čemu Savjet izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor.

(5) Ako u roku od 90 dana od donošenja državnoga proračuna, Savjet za nacionalne manjine ne donese odluku o rasporedu sredstava iz stavka 4. ovoga članka, odluku o tome donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 36.

(1) Članove Savjeta za nacionalne manjine imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine i to:

– sedam članova pripadnika nacionalnih manjina iz reda osoba koje predlože vijeća nacionalnih manjina

– pet članova pripadnika nacionalnih manjina iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih, vjerskih djelatnika iz reda osoba koje predlože manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina

(2) Članovi Savjeta za nacionalne manjine su i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.

(3) Savjet za nacionalne manjine ima predsjednika i dva potpredsjednika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske iz redova članova Savjeta. Jedan od njih obavezno je član Savjeta iz redova nacionalne manjine koja u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluje s više od 1,5%.

(4) Prilikom imenovanja članova Savjeta za nacionalne manjine Vlada Republike Hrvatske vodit će racuna o udjelu pripadnika pojedinih nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske, kao i o tome da sastav Savjeta odražava njihovu samobitnost i osobitost, te povijesne vrijednosti, etničku, kulturnu i svaku drugu raznolikost.

(5) Predsjednik i potpredsjednici Savjeta za nacionalne manjine svoju dužnost obavljaju profesionalno, a predsjednik Savjeta je i predstojnik stručne službe Savjeta.

(6) Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Savjet za nacionalne manjine Vlada Republike Hrvatske osnovat će stručnu službu Savjeta i odrediti okvirni broj njenih službenika i namještenika.

(7) Savjet za nacionalne manjine ima statut koji donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Statutom se pobliže ureduje djelokrug i organizacija rada Savjeta.

(8) Savjet za nacionalne manjine donosi program rada, financijski plan, završni racun i odluke o raspoređivanju sredstava koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina.

(9) Savjet za nacionalne manjine će donijeti pravilnik o unutarnjem redu stručne službe Savjeta na prijedlog predsjednika Savjeta.

(10) Savjet za nacionalne manjine odlučuje većinom svih članova.

(11) Program rada Savjeta za nacionalne manjine, financijski plan i završni račun sredstava Savjeta za nacionalne manjine, te akti kojima Savjet za nacionalne manjine raspoređuje sredstva koja se u drzavnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, objavljuju se u Narodnim novinama.

POPIS ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 2017.

1. ALEKSANDAR TOLNAUER, predsjednik
2. VESELKO ČAKIĆ, potpredsjednik
3. RENATA TRISCHLER, potpredsjednica
4. VLADIMIR BILEK, član, saborski zastupnik
5. DFURIO RADIN, član, saborski zastupnik
7. BORIS MILOŠEVIĆ, član, saborski zastupnik
8. MILORAD PUPOVAC, član, saborski zastupnik
9. ROBERT JANKOVICS, član, saborski zastupnik
10. ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ, član, saborska zastupnica
11. VELJKO KAJTAZI, član, saborski zastupnik
12. DANILO IVEZIĆ, član
13. BRANKA BAKSA, član
14. MARIJA SEMENJUK-SIMEUNOVIĆ, član
15. ZVONKO KOSTELNIK, član
16. NIVES RITTIG – BELJAK, član
17. BERMIN MEŠKIĆ, član
18. DARKO ŠONC, član
19. ANGEL MITREVSKI, član

POPIS DJELATNIKA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

1. ALEKSANDAR TOLNAUER, predstojnik Stručne službe, predsjednik Savjeta
2. TIBOR VARGA, zamjenik predstojnika
3. MILICA ŠAŠ, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
4. DANIJELA KOMADINA, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
5. ZDENKA OMRČEN, viši stručni referent
6. JASNA BOGDANIĆ, administrativni tajnik

KONTAKT

Savjet za nacionalne manjine
Mesnička 23 Zagreb
tel. 01/4569-286
fax. 01/ 4569-297
e-mail: savjet.manjine@sssnm.vlada.hr
web adresa: www.savjet.nacionalne-manjine.info
1. ALEKSANDAR TOLNAUER, predstojnik Stručne službe
2. TIBOR VARGA, zamjenik predstojnika
3. MILICA ŠAŠ, savjetnica
4. ZDENKA OMRČEN, viši stručni referent
5. JASNA BOGDANIĆ, administrativni tajnik