VLADA RH

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske utemeljen je u travnju 2012. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske o spajanju do tada postojećih Ureda za ljudska prava i Ureda za nacionalne manjine.

Djelokrug Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obuhvaća stručne poslove u svezi s izvedbom politika promicanja i zaštite ljudskih prava i posebice prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Ured prati usklađenost zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim instrumentima te predlaže modalitete i mjere za punu realizaciju tih prava kao i njihovo unaprjeđenje.

Osobito se prati ostvarivanje Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te Ured koordinira izradu izvješća o njenoj provedbi.
Ured prati realizaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te godišnjih i višegodišnjih akcijskih planova i redovito izvještava nadležna tijela koordinirajući i izradu izvješća.

Osobito važne zadaće Ureda su izrada stručne podloge nacionalnih programa i planova : Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. Osim toga Ured prati provedbu tako donijetih planova i programa te kooridnira izvještavanje o njihovoj provedbi.

Ured surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem, posebnim pravobraniteljstvima i sa Savjetom za nacionalne manjine. U tom smislu prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Ured prati stanje međunarodnih instrumenata i pojedinih dokumenata, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina.
U svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina Ured surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama. Radi učinkovitijeg ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Ured prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama.
Prikupljajući i objavljujući podatke o zločinima iz mržnje Ured ostvaruje svoju središnju poziciju tijela ovlaštenog za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te surađuje i s drugim međunarodnim organizacijama koje se tim pitanjima bave.
Ravnatelj Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske je mr. sc. Branko Sočanac.

Linkovi:
www.vlada.hr
www.uljppnm.vlada.hr